#xu4@irc.freenode.net logs for 15 Mar 2014 (GMT)

Archive Today Yesterday Tomorrow
xu4 homepage


[00:01:35] --> dansan_ has joined #xu4
[00:10:31] <-- dansan has left IRC (Ping timeout: 246 seconds)
[03:20:41] <-- Dominus has left IRC (Ping timeout: 252 seconds)
[03:21:58] --> Dominus has joined #xu4
[12:23:53] <-- Kirben has left IRC ()
[16:19:56] <-- Dominus has left IRC (Ping timeout: 264 seconds)
[16:24:39] --> Dominus has joined #xu4
[21:44:28] --> Kirben has joined #xu4
[21:44:28] --- ChanServ gives channel operator status to Kirben