#xu4@irc.freenode.net logs for 23 Jun 2013 (GMT)

Archive Today Yesterday Tomorrow
xu4 homepage


[18:39:29] <-- dansan has left IRC (Ping timeout: 248 seconds)
[19:25:43] --> dansan has joined #xu4