#xu4@irc.freenode.net logs for 24 Jan 2014 (GMT)

Archive Today Yesterday Tomorrow
xu4 homepage


[13:43:13] --> dansan has joined #xu4
[13:43:51] <-- dansan_ has left IRC (Ping timeout: 246 seconds)
[20:45:26] --> Darklock has joined #xu4
[20:49:09] <-- Lightkey has left IRC (Ping timeout: 252 seconds)