#xu4@irc.freenode.net logs for 4 Jan 2014 (GMT)

Archive Today Yesterday Tomorrow
xu4 homepage


[09:10:13] <-- Dominus has left IRC (*.net *.split)
[09:10:13] <-- Lightkey has left IRC (*.net *.split)
[09:10:13] <-- dansan has left IRC (*.net *.split)
[09:10:14] <-- ChanServ has left IRC (*.net *.split)
[09:29:56] --> dansan has joined #xu4
[09:31:54] --> Dominus has joined #xu4
[09:31:54] --> Lightkey has joined #xu4
[09:53:26] --> ChanServ has joined #xu4
[14:29:16] <-- ChanServ has left IRC (*.net *.split)
[14:29:47] --> ChanServ has joined #xu4
[20:14:21] <-- Dominus has left IRC (Changing host)
[20:14:21] --> Dominus has joined #xu4
[21:08:29] <-- Dominus has left IRC (Quit: Oh no... znc died)
[21:08:59] --> Dominus has joined #xu4
[23:10:02] <-- Dominus has left IRC (Quit: Oh no... znc died)
[23:13:03] --> Dominus has joined #xu4